Medezeggenschapsraad

MR (Medezeggenschapsraad)

De MR is een bij de wet verplicht gestelde raad, bestaande uit ouders en personeel. De MR bestaat uit vier leden, twee ouders en twee personeelsleden.

Welke ouders en leerkrachten zijn lid van de MR van De Schare:
Ouderleden:

  • Lisa Tanis (email: lisatanis@hotmail.com)
  • Annebel van Zantvliet (email: annebelvanzantvliet@gmail.com)

Personeelsleden:

  • Laura ten Broeke/ voorzitter (email: l.tbroeke@optimusonderwijs.nl)
  • Ilse van den Broek (email: i.vdbroek@optimusonderwijs.nl)

De doelstelling van de MR is het optimaal functioneren van de school in het belang van de kinderen. Dit willen we bereiken door overleg, open communicatie en samenwerking met iedereen waarmee we als MR te maken hebben. Dat zijn zowel ouders, oudervereniging, leerkrachten, directie als schoolbestuur. De ouders binnen de MR vertegenwoordigen zo goed mogelijk alle ouders van de school en de leerkrachten binnen de MR behartigen de belangen van het gehele team. We stellen ons als MR actief op, dragen onderwerpen aan, hebben regelmatig overleg met de directie en streven ernaar om zo goed mogelijk contact te onderhouden met de achterban. Bijvoorbeeld door verslagen op de website. De bevoegdheden van de MR zijn vastgesteld in het reglement. In het reglement staat wanneer de MR advies of instemming moet geven aangaande schoolzaken. Als er een vacature is voor een ouderlid, worden ouders opgeroepen zich kandidaat te stellen, waarna er evt. verkiezingen plaats vinden.

De taken van de MR:

  • de inspraak van de ouders in het onderwijs te stimuleren;
  • de achterban op de hoogte te houden van ontwikkelingen, door bijvoorbeeld informatie via de website te publiceren en een jaarverslag te verspreiden;
  • te werken aan een duidelijk en goed overleg tussen ouders en school;
  • instemmen met de inhoud van de schoolgids, schoolplan, zorgplan, nascholingsplan en formatieplan (personeelsbezetting: vacatures, stageplaatsen, scholing leerkrachten en groepsformatie)
  • de mening van de achterban te peilen over schoolzaken;
  • advies geven bij het vaststellen van het vakantierooster.

Als u vragen of opmerkingen hebt over allerlei zaken die onze school aangaan, kunt u altijd contact opnemen met een van de leden van de MR. De vergaderingen van de MR zijn gedeeltelijk openbaar. Iedereen is tijdens dit gedeelte van de vergadering van harte welkom. De MR vergadert minimaal 5 keer per jaar. Mocht het noodzakelijk zijn, komt de MR vaker bijeen. De data van de vergaderingen worden via Parro bekend gemaakt. De agenda zal een week van tevoren verstuurd worden. Ook ontvangen de ouders via Parro de notulen van het openbare gedeelte.

GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

De GMR volgt het beleid van het schoolbestuur van stichting Optimus en beslist mee over personeelsbeleid betreffende het onderwijs en financiële en materiële zaken. Deze bestaat uit afvaardigingen uit de 41 MR'en van de scholen die onder het bestuur van stichting Optimus vallen.