Protocollen

Op basisschool 'de Schare' hanteren wij de volgende protocollen: (Door op de link te klikken opent u het volledige protocol)

  • Medische handelingen: hierin vindt u alle informatie omtrent medicijngebruik bij en voor leerlingen. Daarnaast is de bijlage die ingevuld moet worden door de ouders en de school bij medicijngebruik van de leerling, als losse bijlage te downloaden.formulier medicijngebruik
  • Vervoersprotocol: hierin vindt u de regels die vanuit de ANWB worden gesteld die wij hanteren bij het vervoer voor alle kinderen van Nederland.
  • Schoolveiligheidsplan: hierin vindt u onder andere het gedrags- en pestprotocol, protocol veilig internetgebruik, cyberpesten en social media, protocol discriminatie en de privacyregeling;
  • Dyslexieprotocol: hierin vindt u alle informatie over hoe wij op bs. De Schare omgaan met kinderen met dyslexie;
  • Beleidsplan Berisping: hierin vindt u alle informatie over hoe wij op bs. De Schare omgaan met berisping, time-out en verwijdering.
  • Dyscalculieprotocol: dit protocol is nog in ontwikkeling. De leerkrachten van bs. 'de Schare' gaan het komende schooljaar, onder begeleiding van BCO, zich hier verder op scholen. De rekencoördinator en intern begeleider gaan na deze scholing het protocol vormgeven en zal daarna ingezet worden.

Voor de protocollen die gelden binnen Stichting Optimus Primair Onderwijs verwijzen we door naar Protocollen (optimusonderwijs.nl)